Zasady Bractwa

I. Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego zwane dalej Bractwem jest wspólnotą wiernych, których łączy duchowa więź, tkwiąca w powszechnej misji Kościoła posłanego na cały świat i do wszystkich ludzi z ewangelicznym orędziem Bożego Miłosierdzia. Członków Bractwa łączy także poczucie odpowiedzialności za zbawienie bliźnich, którzy w godzinie śmierci toczą ostatnią walkę z pokusą odrzucenia łaski Bożego przebaczenia, wątpią w Boga i Jego Miłosierdzie oraz zaniedbują możliwość pojednania z Nim w sakramencie pokuty. Charyzmatem Bractwa jest zatem zaszczytna misja jednania ludzi z Bogiem poprzez wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. Członkowie Bractwa pragną to czynić poprzez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia. W tej intencji ofiarują również swoje cierpienie. Niezwykle ważną częścią posłannictwa Bractwa jest także przypominanie o wieczności i tematach z nią związanych.

II. Działalność Bractwa jest aprobowana przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego. Bractwo funkcjonuje w strukturach Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

III. Bractwo działa ma terenie Archidiecezji Przemyskiej, ale mogą się do niego włączyć także wierni z innych diecezji.

IV. Siedziba Bractwa znajduje się w Archidiecezji Przemyskiej (Kuria Metropolitalna w Przemyślu), adres do korespondencji podaje każdy aktualny Moderator Bractwa.

V. Duchowość Bractwa czerpie inspirację z pism św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy (Dzienniczek, 205, 1015, 1639, 1698) i św. Jana Pawła II, papieża (Encyklika o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia) oraz innych wypowiedzi Magisterium Kościoła.

VI. Dzieło Bractwa oddane jest w opiekę Pana Jezusa Miłosiernego oraz Matki Bożej Miłosierdzia. Patronami Bractwa są: św. Dobry Łotr, św. Siostra Faustyna, św. Jan Paweł II i św. biskup Józef Sebastian Pelczar. Świętem patronalnym Bractwa jest Niedziela Miłosierdzia Bożego.

VII. Bractwo posiada pieczęć, znak graficzny oraz odznakę z obrazem Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium w Łagiewnikach.

VIII. Bractwo szerzy orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Siostrę Faustynę w jedności ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, szczególnie z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Bractwo pragnie także łączyć się we współpracy ze wszystkimi, którym na sercu leży ratowanie dusz ludzkich przed potępieniem wiecznym.

IX. Cele Bractwa:

1. Osobiste dążenie do świętości drogą zaufania Bogu i świadczenia miłosierdzia względem bliźnich.
2. Głoszenie orędzia o miłosierdziu Bożym poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę.
3. Wypraszanie łaski nawrócenia przez modlitwę i ofiarowane cierpienie dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz dla tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.
4. Przypominanie o wieczności i tematach z nią związanych.

X. Członkowie Bractwa zobowiązani są do codziennego odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego, modlitwy za konających wraz z wezwaniami a także ofiarowania własnego cierpienia w połączeniu z Krzyżem Zbawiciela w intencjach wyznaczonych przez Bractwo.

XI. W miarę możliwości członkowie Bractwa powinni:

1. Często uczestniczyć w Eucharystii i co miesiąc przystępować do sakramentu pokuty.
2. W ciągu dnia przez akty miłości i modlitwę łączyć się z Jezusem Miłosiernym, prosząc o miłosierdzie Boże dla siebie oraz dla grzeszników i konających.
3. Ofiarować trudy życia i cierpienie, szczególnie w intencji nawrócenia tych, którzy umierają w grzechu ciężkim.
4. Głosić orędzie Miłosierdzia Bożego świadectwem życia i słowem.
5. Praktykować oraz rozpowszechniać różne formy kultu Bożego Miłosierdzia: cześć obrazu Jezusa Miłosiernego, modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i obchodzenie Święta Miłosierdzia Bożego.
6. Poznawać coraz głębiej tajemnicę Miłosierdzia Bożego poprzez lekturę i rozważanie Pisma Świętego oraz literatury ascetycznej. Uczestniczyć w rekolekcjach i dniach skupienia, zwłaszcza organizowanych przez Bractwo.
7. Rozwijać w sobie postawę całkowitego zaufania Bogu przez pełnienie Jego woli w każdych okolicznościach życia i postawę miłosierdzia względem bliźnich.
8. Realizować program formacyjny obowiązujący w Bractwie.
9. Godnie reprezentować Bractwo w swoim środowisku.
10. Zgłaszać propozycje dotyczące działania Bractwa.
11. Włączać się w inicjatywy duszpasterskie podejmowane przez Bractwo.

XII. Członkowie Bractwa mają udział w dobrach duchowych, które Pan Jezus Miłosierny obiecał wszystkim głoszącym Boże Miłosierdzie oraz tych, które wyprasza sama wspólnota Bractwa.

XIII. Niewywiązywanie się z obowiązków Bractwa nie jest sankcjonowane grzechem, natomiast powoduje utratę okazji do czynienia dobra oraz utratę udziału w dobrach duchowych Bractwa.

XIV. Członkiem Bractwa może być każda osoba ochrzczona, która pragnie realizować cele Bractwa i podejmować obowiązki ujęte w niniejszych zasadach. Przyjęcie w poczet członków Bractwa następuje po wypełnieniu i złożeniu deklaracji poprzez wpisanie przez Moderatora do księgi Bractwa.

XV. Skreślenie z księgi Bractwa następuje na skutek rezygnacji zainteresowanego oraz, w przypadku poważnych uchybień moralnych członka, na skutek decyzji Moderatora poprzedzonej upomnieniem w obecności dwóch członków Bractwa.

XVI. Moderator Bractwa jest mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego. Odwołanie Moderatora i niemianowanie następcy skutkuje cofnięciem aprobaty i rozwiązaniem Bractwa.

XVII. Moderator Bractwa:

1. Reprezentuje Bractwo.
2. Wpisuje nowych członków do księgi Bractwa.
3. Dba o formację członków Bractwa poprzez realizację niniejszych zasad.
4. Uczestniczy w spotkaniach wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej.
5. Sporządza roczne sprawozdania z działalności Bractwa.

XVIII. W razie potrzeby Moderator może powołać parafialnych lub rejonowych Apostołów Miłosierdzia Bractwa dla usprawnienia działania na określonym terenie. Decyzję taką podejmuje po uzyskaniu zgody odpowiednio księdza Proboszcza kandydata lub księdza Dziekana odpowiedniego dekanatu.

XIX. Rejonowi i parafialni Apostołowie Miłosierdzia spotykają się co najmniej raz na kwartał w celu wspólnej modlitwy, formacji oraz omówienia aktualnych spraw Bractwa.

XX. Członkowie Bractwa mogą składać dobrowolne ofiary na realizację celów określonych w zasadach. Wysokość ofiar jest spisywana w księdze prowadzonej przez Moderatora, do której ma wgląd Rada Konsultacyjna Bractwa składająca się z trzech osób wybieranych przez Moderatora.
Sprawozdanie z zarządzania ofiarami przekazywane jest w rocznym raporcie składanym przez Moderatora wobec Rady Konsultacyjnej oraz w Kurii Metropolitalnej w Przemyślu do 15 stycznia każdego roku. W sprawach materialnych większej wagi decyzję podejmuje Moderator za zgodą Ekonoma Kurii Metropolitalnej.

XXI. Zmiany zasad Bractwa dokonuje Arcybiskup Metropolita Przemyski na wniosek Moderatora Bractwa.